LỊCH HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ II NIÊN KHOÁ 2015-2016 (từ ngày 14/03/2016)

Print
Category: Kế hoạch làm việc

LỊCH HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ II NIÊN KHOÁ 2015-2016

(bắt đầu từ ngày 14/03/2016)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ca 1

HS40 N2 9->13

A.309

Ca 2

HC40 B. Anh

1,2,6->13

C204

HS40 N3 9->13

A.309

HS40 N1 9->13

A.309

LE40B T. Khương

1,2,6->18

Ca 3

CJL40 B. Anh

1,2,6->18-11

A.309

AUF40

17

HC40 N2

9->13

A.309

Ca 4

HS40 B. Anh

1,2,6->13

C204

AUF40 T. Khương

1,2,6->18-16

A709

CJL40

15

HC40 N1 9->13

A.309

LE40A T. Khương

1,2,6->18