cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Lịch giảng HK1 năm học 2017-2018

Print

BẢNG PHÂN CÔNG LỊCH GIẢNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Giờ học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ca 1

Lộc_QTKDN1_F404

_____678901234_6

Anh-DS42BN2-F405

_____________45

Anh-QTL42N2-F404

_____67890_2345

Anh-QTL42N2-F404

_____________4

Anh-QT42BN1-F404

_____678_0123  

Anh-CLC40D-A610

123_5678901234_67

Khương-TM42BN1-F404

_____67890123

Khương-CLC40E-A610

1234567890_23456

Anh-QTL42N2-F405

_____________3

Anh-DS42BN2-F405

_____________4

Khương-TM42BN2-F405

_____67890123__

Lộc_DS42BN1_F405

_____67890123

Lộc_QTl42AN1_F405

_____67890_23__

Khương-TM42AN1-F405

_____6789012_

Khương-TM42BN2-F405

_____678_0123

 

 

 

Lộc_DS42AN1_F404

_____6789012

Tuyền-CLC42QTL-A610

_____67890123456

 

 

 

Tuyền-CLC42QTL-A610

____________34

 

Ca 2

Khương-QT2BN2-F404

_____678_0123_

Khương-TM42AN1-F405

_____67890123_

Lộc_QTKDN1_F404

_____67890_23456

Anh-QTL42N2-F404

_____________4

Anh-DS42BN2-F405

_____678_0123

Lộc_QTl42AN1_F405

_____67890123___

Lộc_DS42AN1_F404

_____67890123_

Anh-DS42BN2-F405

_____67__0_23_

Khương-TM42BN1-F404

_____6789012

Khương-QT2BN2-F404

_____678_01234

Tuyền-CLC41B-A610

123_5678901234_67

Tuyền-CLC42QTL-A610

______________5

Anh-QTL42N2-F405

_______89____

Lộc_DS42BN1_F405

_____6789012

Tuyền-CLC42QTL-A610

_______________6

 

 

Khương-CLC40A-A610

1234567890_23456

 

 

Ca 3

Khương-TM42AN2-F405

_____67890123__

Anh-QT42AN1-F405

_____67890123_

Anh-QT42BN1-F404

_____67890_234

Anh-QT42AN1-F405

_____6789012

Anh-QT42AN1-F404

_____678_0123

Lộc_CLC41E_A610

123_5678901234_67_

Lộc_DS42AN2_F404

_____67890123_

Khương-TM42AN2-F405

_____67890_23_

Lộc_DS42AN2_F404

_____6789012_

 

Ca 4

Khương-QTKDN2-F405

_____678901234_6_

Khương-QTKDN2-F405

_____67_9012345

Khương-QTKDN2-F405

_____8______

Lộc_QTKDN1_F404

____6789012345

Tuyền-AUF41-A610

123456789012345

Anh-CLC41A-A610

123_5678901234_67

Anh-QT42BN1-F404

_____67890123_

Lộc_CLC40B_A610

1234567890_23456

Khương-QTKDN2-F405

_____6789012345

 

 


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Wednesday the 12th.
liên hệGóp ý